<<--Tilbake

Råd og Tips
Nyttige tips.
Vet du at...

Har du bestilt en tilstandsrapport og en tiltaksrapport på din eiendom, kan det være lurt å oppdatere denne etter f.eks. 5 år for å se hvordan tilstanden og behovet for vedlikehold har forandret seg. Den tidligere rapporten legges da til grunn, -hvilket betyr en ny gjennomgang til noe redusert pris. Forholdene og prisen må vurderes og diskuteres i hvert enkelt tilfelle.

Vet du at...

Den nye Plan og Bygningsloven med forskrifter har bestemmelser om at ansvarsretten skal påhvile de enkelte ansvarsområder. Dette i motsetning til før, -da en person vanligvis hadde ansvaret for hele bygget. Dette skal gjøre det lettere å plassere ansvaret hvis noe går galt. Lovendringen medfører strengere krav til faglig bakgrunn for alle involverte i byggeprosessen.

Vet du at...

Avhendingsloven ble innført i 1993. Denne loven regulerer omsetningen av fast eiendom, og har bestemmelser som kan få alvorlige konsekvenser for selger. Bestemmelsene går i korte trekk ut på at selger har økonomisk ansvar for skjulte feil og mangler i 5 år etter overdragelsen. Dette fratar imidlertid ikke kjøper for hans undersøkelsesplikt etter oppfordring fra selger. Det kan vanskelig stilles rettslige krav om mangler som det er åpenbart at kjøper bør oppdage ved en visuell kontroll. Den beste sikkerhet får både kjøper og selger ved å bestille en tilstandsrapport fra en fagmann på området. Denne vil langt på vei oppfylle både selgers og kjøpers plikt etter loven.

Vet du at...

Det er årlige bygningsskader i Norge for 2,4 mrd. Dette skyldes i mange tilfeller mangelfullt utført håndverk, ofte av ufaglærte håndverkere. Se opp!

Vet du at...

Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen.

Vet du at...

Ved taksering av eiendommen i forbindelse med refinansiering av lån for å oppnå lavere rente, kan kostnaden til takstmannen trekkes fra på selvangivelsen.

Vet du at...

De fleste takster er basert på en forventet utleieverdi som kapitaliseres opp til en forventet verdi av eiendommen. Eiendomsmeglerne kjenner markedet og er dyktige til å anslå en markedsverdi, men den sier lite om eiendommens tekniske tilstand og materialvalg. Alle som har vært involvert i byggeprosjekter vet hvor stort utslag materialvalget gjør i byggekostnaden.

Vi i NTRF mener dette skal komme til uttrykk i taksten. Vi har derfor utarbeidet et nytt EDB-basert takstsystem hvor vi kalkulerer bygningene som om det skulle bygges nytt med dagens byggekostnader. Vi gjør fradrag for de påkostninger vi finner nødvendige. Påkostningene kalkuleres og prioriteres, og framkommer i en egen tiltaksrapport. Ved valg mellom eiendommer til lik markedsverdi, vil den tekniske verdi i våre takster kanskje bli avgjørende for ditt valg.

Vet du at...

"som den er" klausulen benyttes stadig oftere i kjøpekontrakter. Hvis denne klausulen benyttes, har du som kjøper reduserte rettigheter. Kjøperen overtar på denne måten noe av risikoen for skjulte feil og mangler. Hvorfor godta det....?

Se etter mestermerket -det er din beste garanti

2003 © L A web & data - Webutvikler L A web & data